Notifications Bell

8-year high profit for BP

8-year high profit for BP

The British oil and gas behemoth surprised markets with its latest earnings report

BP (British Petroleum) announced a net profit of $4.1 billion for Q4 2021, topping analysts' expectations of $3.9 billion. For the full year, the company reported a net profit of $12.8 billion, beating estimates of $12.5 billion. The figures came in significantly higher than the net loss of $5.7 billion announced the previous year. The statistics for the full year are the highest in eight years, driven by a jump in commodity prices.

Moreover, BP's net debt fell to $30.6 billion by 2021, down from $38.9 billion reported at the end of 2020.

According to BP CEO Bernard Looney, the company continues its strategy to increase its renewable power capacity 20-fold by 2030 and reduce the oil output by 40%, representing more than 1 million barrels per day. Also, it will increase total spending on low carbon energy - including retail and electric vehicle charging - by 40% until 2025, and by 50% until 2030. By 2025, BP will spend $14-$16 billion per year. By 2030, these businesses are expected to bring in $9-$10 billion in earnings.

BP intends to buyback $1.5 billion worth of shares and to maintain the dividend at 5.46 cents per share.

At the moment of writing, BP's stock price was trading 0.15% higher.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com