Notifications Bell

20-for-1 stock split for Amazon

20-for-1 stock split for Amazon

Amazon revealed that its board approved a 20-for-1 stock split and authorized a $10 billion buyback plan

This marks Amazon’s first stock split since 1999 and its fourth since its IPO in 1997. The split will give investors 19 additional shares for every share they hold. The company’s stock, which closed at $2,785.58 on Wednesday, has almost doubled over the last 2 years, as demand for e-commerce and cloud computing business surged due to the pandemic. Amazon’s shares are up more than 4,300% since the last split was announced.

According to an Amazon spokesperson, the split will give the company’s employees more flexibility in how they manage their equity in Amazon, as well as make the price more accessible to people who are looking to invest in the company.

The split will undergo shareholders’ approval in May, and if it passes, the split will go into effect on June 6.

Amazon’s move can also be aimed at getting included in the Dow Jones Industrial Average, which tends to include less expensive stocks. Amazon’s split is no guarantee that the company will be included in the index, but the Dow may want the world’s most valuable retailer and a major cloud provider, as well as a media giant.

As far as the $10 billion buyback program is concerned, it replaces the previous $5 billion stock repurchase authorized by the company’s board in 2016. Under it, Amazon had repurchased $2.12 billion in shares.

At the moment of writing, Amazon’s stock price was trading 4.72% higher.

Sources: cnn.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com